Montepío

El 'Montepio d'Assistència Sanitària Col·legial d'Assegurances 'Dr. Luis Sans Solà' MPS a Quota Fixa' és una mutualitat exclusiva i obligatòria, des de la seva creació, per als metges accionistes d'Assistència Sanitària i socis d'Autogestió Sanitària.

L'objectiu de l'entitat és oferir als seus socis un seguit de prestacions i ajudes que cobreixin infortunis recollits en els seus estatuts i reglaments.

Les quotes abonades mensualment pels socis donen cobertura als conceptes següents desenvolupats en els estatuts: prestació a la dedicació professional, ajuda a la descendència minusvàlida i prestació per defunció.

El Montepio té, per la seva banda, un soci protector, la pròpia Assistència Sanitària que, amb la seva aportació, suporta la prestació anomenada complementària a la dedicació professional, que s'abona als metges de més de 70 anys que han col·laborat activament en l'atenció de tots els assegurats d'Assistència Sanitària que lliurement els han escollit, i que, per raons d'edat, van disminuir l'activitat professional d'una manera progressiva.