Descripció dels serveis

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Si teniu entre 14 i 60 anys, Assistència Sanitària us ofereix una pòlissa de subsidi i d'indemnització.

La cobertura d'aquesta pòlissa es caracteritza per:

 • Lliurament d'una quantitat alçada per cada dia d'hospitalització mèdica.
 • Lliurament d'una quantitat alçada per cada dia d'ingrés en clínica o hospital, quan l'assegurat sigui sotmès a una intervenció quirúrgica.
 • Lliurament d'una indemnització única, quan us sigui practicada una intervenció quirúrgica.

Document d’informació sobre el producte d’assegurança  


HOSPITALITZACIÓ MÈDICA

L'entitat abonarà el subsidi diari contractat durant el temps que l'assegurat romangui hospitalitzat en una clínica o hospital, per motiu mèdic, durant un termini màxim de 30 dies.

Període de carència: DOTZE MESOS.


HOSPITALITZACIÓ QUIRÚRGICA

L'entitat abonarà el subsidi diari contractat, si l'assegurat se sotmet a una intervenció quirúrgica en una clínica o hospital en règim d'internament, i se satisfarà des del dia en què tingui lloc l'ingrés per a la intervenció fins al dia que abandoni l'establiment sanitari on se li hagi practicat la intervenció quirúrgica.

El termini màxim d'indemnització resta limitat a cent vint dies per a cada procés. En cas que, amb posterioritat a la primera intervenció i trobant-se l'assegurat internat per aquesta causa, fos necessari practicar-li una nova intervenció, el termini màxim d'indemnització diària s'ampliarà en igual nombre de dies als que hagin transcorregut entre ambdues intervencions.

La quantia diària de la indemnització serà la mateixa, sigui quin sigui el nombre d'intervencions a les quals hagi estat sotmès l'assegurat durant la seva permanència a l'establiment sanitari.

El part en una clínica o hospital donarà dret a una indemnització igual a cinc vegades la diària, sempre que hagi transcorregut un mínim d'un any des de l'efecte de la pòlissa, tant si es tracta d'un part normal com d'un part distòcic.

Període de carència: SIS MESOS, llevat dels parts, que serà d'UN ANY.


INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA

L'entitat abonarà la indemnització única assenyalada en la taula d'indemnitzacions, segons el tipus d'intervenció quirúrgica practicada i el capital assegurat.

Si la intervenció quirúrgica no figura en la taula, s'indemnitzarà per analogia o semblança amb qualssevol de les que hi apareixen.

A més de les intervencions quirúrgiques pròpiament dites, el part assistit per facultatiu, s'indemnitzarà amb la quantitat assenyalada a la taula d'indemnitzacions, tant si és distòcic com si és normal.

Període de carència: DOTZE MESOS.


TRAMITACIÓ DE SINISTRES

En cas que es produeixi un sinistre, s'haurà de comunicar dins del termini màxim de set dies.

La comunicació haurà de contenir la informació següent:

 • Identificació de l'ASSEGURAT, incloent-hi l'edat.
 • Domicili, si no coincideix amb el de la pòlissa.
 • Hospital o clínica on hagi estat ingressat el malalt.
 • Informe de l'especialista que especifiqui la naturalesa i classe del tractament quirúrgic o mèdic.
 • Data en què va ser practicada la intervenció quirúrgica.
 • Data de l'ingrés en l'establiment sanitari.

Per al cas de sinistres coberts per la garantia Intervenció Quirúrgica, la comunicació anterior s'haurà de fer amb anterioritat a la intervenció i inclourà la indicació del dia i l'hora en què es practicarà.

En els supòsits d'urgència vital en què sigui impossible la comunicació anticipada, es comunicarà amb posterioritat al més aviat possible i sempre dins del termini màxim de set dies.

Conclòs el sinistre, es notificarà a Assistència Sanitària Col·legial mitjançant l'enviament, si s'escau, de la documentació següent:

 • Certificació del facultatiu sobre el tractament quirúrgic o mèdic practicat.
 • Declaració d'alta signada pel metge.
 • Confirmació del centre hospitalari de la data en què el pacient el va abandonar.

El pagament de les indemnitzacions es farà d'acord amb les quanties i els límits pactats.


EXCLUSIONS DE LA PÒLISSA

 • Els defectes constitucionals i físics d'origen anterior a la data d'eficàcia de la pòlissa.
 • Les lesions produïdes en alteracions d'ordre públic o de guerra.
 • Les lesions consegüents a l'energia atòmica o nuclear, llevat que sigui conseqüència de tractament mèdic.
 • Les epidèmies declarades oficialment.
 • Les malalties o lesions originades per embriaguesa, toxicomania o per intent de suïcidi.
 • L'exercici de qualsevol mena d'esport amb caràcter professional.
 • L'hospitalització psiquiàtrica.