Tarifa
El preu de la pòlissa Assistència Inici és de 25,50 euros mensuals.
És requisit previ a la contractació que tingueu entre 5 i 44 anys.